VDU menų centras

LINAGO

VDU folkloro ansamblis LINAGO įkurtas 1991 m. Nepriklausomybės atkūrimo (tautiškojo identiteto, savo šaknų ieškojimo) laikotarpiu, kada tautiška daina, šokis tapo itin aktualūs universitetui.

Nuo pat ansamblio susikūrimo pradžios buvo laikomasi nuostatos, kad į etnografiją, folklorą negalima žiūrėti tik kaip į kažką labai seną, turintį vien tik istorinę vertę ir tinkantį tik scenai. Dialogas su tautosaka atveria galimybę kurti aplink save harmoningesnį pasaulį, formuoti tautinį identitetą. Todėl ansamblio kolektyvas stengiasi organizuoti kuo daugiau kelionių Lietuvai pažinti. Įvairių išvykų metu Linago aplankė ne tik mūsų šalies, bet ir Karaliaučiaus krašto pilis, Lenkijos piliakalnius ir pilkapynus, iškiliausius archeologijos, bažnytinio meno, istorinio, etnografinio bei kultūrinio paveldo paminklus. Senąsias kalendorines šventes – Užgavėnes, Jurgines, Rasas, Vėlines ansamblis taip pat dažniausiai švenčia gamtoje, natūralioje, tam pritaikytoje aplinkoje.

LINAGO daug koncertuoja – per metus dalyvauja apie 30-50 renginių, tarp jų ir VDU bendruomenės renginiuose, miesto šventėse. Nuo 1993 metų ansamblis yra visų Lietuvos ir Pasaulio lietuvių Dainų švenčių, folkloro festivalių Baltica dalyvis. 1999 m. dalyvavo Baltijos valstybių studentų dainų ir šokių šventėje Gaudeamus. (Vadovė L. Proškutė buvo folkloro dalies vyriausia vadovė). Ansamblis ne kartą koncertavo Latvijoje, Kaliningrade, Lenkijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Liuksemburge. Linago vykdo bendrus projektus drauge su Rygos folkloro ansambliu Dandari. Tai folkloro šokių festivalis Pa Peteram, bendri projektai, skirti pažymėti Baltų vienybės dienai, Latvijos Nepriklausomybės dienai. 2010 m. liepos mėnesį Linago dalyvavo folkloro festivalyje Podlaska oktava kultur Balstogėje (Lenkijoje). Ansamblis nuolat kviečiamas koncertuoti įvairiuose Lietuvos, Kauno bei universiteto kultūriniuose renginiuose, įvairiuose folkloro festivaliuose, Lietuvos dainų šventėse. Ansambliečių dainos ne kartą skambėjo Latvijoje, Karaliaučiaus krašte, Lenkijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Liuksemburge.

LINAGO savarankiškai rengia ir dalyvauja kitų institucijų organizuojamose kūrybinėse folkloro stovyklose, taip pat organizuoja tautosakines ekspedicijas.

LINAGO yra ne tik ansamblis, tai - bendruomenė. Ansambliečiai daug bendrauja laisvalaikiu – ne repeticijų ir ne studijų metu. Nemažas būrys buvusių ansambliečių yra surišti santuokos saitais. Jie ir dabar artimai bendrauja tarpusavyje, dalyvauja vieni kitų šeimų šventėse, gelbsti sprendžiant iškylančias gyvenimiškas problemas. Daugelio jų vaikai lanko muzikos, meno mokyklas.

KONTAKTAI:

El. paštas: linago.vdu@gmail.com

Vadovė Laima Proškutė, mob. tel. - 8 627 73396 / 8 620 97320, el. p.: alaima@mc.vdu.lt

Vadovas Andrius Morkūnas, mob. tel. - 8 682 27282, el. p.: a.morkunas@mc.vdu.lt

Gytis Aučinikas, mob. tel. - 8 672 20800


KITA VEIKLA:

TAUTINIS KOSTIUMAS
2005 – 2010 m. buvo kuriamos ansamblio tautinių kostiumų fotografijos. Modeliai – su retomis išimtimis, Linago ansambliečiai:
Lietuvių tautinio kostiumo fotografijos iš L. Proškutės sukurtos tautinio kostiumo kolekcijos spausdinamos „LIETUVA“// Šeimos enciklopedija, Kaunas, 2005. TRADICIJOS // Iliustruota Lietuvos enciklopedija. Kaunas, 2005. A. Vaicekauskas Vaikams apie senąsias lietuvių šventes. Kaunas, 2007. A. Vaicekauskas Lietuvių vaikų šventės. Kaunas, 2008, bei daugelyje Šviesos leidyklos vadovėlių.
L .S. Proškutė Tautinis kostiumas. // Lietuvos etnografiniai regionai. Šviesa, 2010.
2009. LIETUVIŲ TAUTINIS KOSTIUMAS. Iš Vytauto Didžiojo universiteto folkloro ansamblio Linago tautinio kostiumo kolekcijos. 2009 metų kalendorius. Parengė L. Proškutė. Kaunas, 2008
2010. LIETUVIŲ TAUTINIS KOSTIUMAS. Iš Vytauto Didžiojo universiteto folkloro ansamblio Linago tautinio kostiumo kolekcijos. 2010 metų kalendorius. Parengė L. Proškutė. Kaunas, 2009
2011. LIETUVIŲ TAUTINIS KOSTIUMAS. // Tautiniai kostiumai iš Vytauto Didžiojo universiteto folkloro ansamblio Linago tautinio kostiumo kolekcijos. 2011 metų kalendorius. Parengė L. Proškutė. Kaunas, 2010.

TELEVIZIJOS FILMAI
Bendradarbiaujant su Lietuvos televizija bei Terese Jurkuviene 1991-1993 m. sukurti 4 televizijos filmai apie atskirų etnografinių regionų tautinius kostiumus.

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
GAUDEAMUS XIII.1999 metų Baltijos valstybių studentų dainų ir šokių šventės, Šokių dienos Lietuvos, Latvijos Estijos studentų folkloro ansamblių programos vyriausioji vadovė. Vilnius, 1999.
V. Bartulis. Prisikėlimas. Oratorija. Pastatyta drauge su VDU Menų centru. Kaunas, 2008.
Kauno bienalė TEXTILE 09 (2009-10-01 – 2009-11-30). Drauge su Pietų Afrikos Respublikos kompozitoriumi Philipu Miuleriu Linago vykdė bendrą projektą. Ansambliečiai jidiš kalba įdainavo ir įgrojo žydų lopšinę „Prie židinėlio“ (Oyfn pripetshok). Jos pagrindu buvo sukurta instaliacijai skirta kompozicija, kurioje susipina lietuvių, Pietų Afrikos Respublikos žydų ir Lietuvos miškų paukščių balsai.
Vilkokalėdos. Folkloro spektaklis vaikams pagal lietuvių liaudies pasakas. Pastatytas drauge su VDU Menų centru. Kaunas, 2009.
O kieno žali sodai – 2010. Studentų folkloro festivalis. Projektas vykdytas drauge su Lietuvos liaudies kultūros centru. Kaunas, 2010.
CD VDU Folkloro ansamblis. // Sutartinės, dainos, šokiai. (Bonifa, 2001)
CD Dūno upe lylio. Sutartinės. Drauge su kitais Kauno bei Vilniaus folkloro kolektyvais. Sudarė A. Morkūnas. Kaunas, 2009.
CD Žėri blizga galionėliai. Lietuvių liaudies dainos ir instrumentinė muzika. Pasaulio lietuvių centras, Kaunas, 2010

PASKUTINIU METU PARENGTOS TEMINĖS PROGRAMOS:
2011 m. Žėri blizga galionėliai. Jubiliejinė ansamblio 20-čio programa. Programos tema – tradicinė apranga.
2010 m. Skamba kanklelės ir trimitėlės. Tai programa apie muzikos instrumentus. Programoje skamba instrumentinė muzika, dainos, kuriose minimi įvairūs muzikos instrumentai, pasakojimai apie jų kilmę, pasakos apie muzikantus, smulkioji tautosaka.
2009 m. V. Marmos rečitalis Vilius ir draugai. Programoje V. Marma skambina visų etnografinių regionų kanklėmis, groja pagrindinių konstrukcijų armonikomis, drauge su Linago lamzdžiuoja, skudučiuoja, pučia ragus, dainuoja.
Ansamblis parengė eilę programų skirtų kalendorinėms – Užgavėnių, Velykų, Jurginių, Rasų, Vėlinių, Advento – Kalėdų, taip pat įvairioms Universiteto, miesto šventėms, folkloro festivaliams Lietuvoje bei užsienyje, koncertinėms kelionėms užsienyje.

EKSPEDICIJOS:
L. Proškutė ir ansamblis Linago suorganizavo šias tautosakines ekspedicijos: 1991 ir 1992 m. Užuguostyje, Prienų raj., 1994 m. Marjampolės raj., 1995 m. Bubiškyje, Anykščių raj., 1996 m. Dusetose, Zarasų raj., 1997 m. Valkininkuose, Varėnos raj., 1999 Jagelonyse, Kaišiadorių raj., 2001 m., Luokėje, Telšių raj., 2002 m. Gorainiuose, Šilutės raj., 2005 m. Žarėnuose, Telšių raj., 2008 m. Margionyse, Varėnos raj. 2011 m. Rokiškio r. kalbotyrinė ekspedicija drauge su Lietuvių kalbos institutu. Surinkta medžiaga saugoma VDU Etnologijos ir folkloristikos katedros archyve, folkloro ansamblio Linago archyve, taip pat Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus archyve, Lietuvių kalbos institute.

KŪRYBINĖS STOVYKLOS:
Ansamblio kūrybinės stovyklos: 2008 m. Margionyse, Varėnos r., 2009, 2010, 2011, 2012 m. Vaišnoriškėje, Ignalinos r.

FESTIVALIAI:
Linago nuo 1993 metų visų Lietuvos ir Pasaulio lietuvių Dainų švenčių, folkloro festivalių Baltica dalyvis. Ansamblis ne kartą koncertavo Latvijoje, Kaliningrade, Lenkijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Italijoje. Vykdo bendrus projektus drauge su Rygos folkloro ansambliu Dandari. Tai folkloro šokių festivalis Pa Peteram, bendri projektai, skirti pažymėti Baltų vienybės dienai, Latvijos Nepriklausomybės dienai. 2010 m. liepos mėnesį Linago dalyvavo folkloro festivalyje PODLASKA OKTAVA KULTUR Balstogėje (Lenkijoje). Ansamblis nuolat kviečiamas koncertuoti įvairiuose Lietuvos, Kauno bei universiteto kultūriniuose renginiuose.

ATGAL